Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Цей договір публічної оферти (далі - «Договір») є пропозицією vse-sto.com.ua (далі - «Виконавець») укласти договір на нижче визначених умовах з будь-якою фізичною або юридичною особою (далі - «Замовник»).

1.2. Акцептом (прийняттям) цієї оферти вважається оплата послуг Виконавця за посиланням adv.vse-sto.com.ua.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується на підставі заявки Замовника надати послуги з розміщення рекламних матеріалів, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги відповідно до умов цього Договору.

3. Порядок оформлення та оплати послуг

3.1. Замовник подає заявку на надання послуг за допомогою форми на сайті Виконавця або іншими засобами зв'язку, узгодженими сторонами.

3.2. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або іншим способом, узгодженим сторонами.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.2. У разі неповної або несвоєчасної оплати послуг Замовником, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки подання платежу.

5. Вирішення спорів

5.1. У разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з цим Договором, сторони вирішують їх шляхом переговорів.

5.2. Якщо сторони не досягнуть згоди щодо вирішення спору, такий спір передається на розгляд суду в порядку, визначеному законодавством України.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор) строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії таких обставин.

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор) сторони розуміють обставини, що виникли поза волею сторін, і які сторони не були в змозі передбачити, запобігти, уникнути, включаючи, але не обмежуючись: війну, бойові дії без оголошення війни, масові заворушення, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі та ін.), аварії в системі енергозбереження та зв'язку, а також рішення органів державної влади тощо.

7. Термін дії договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Договір може бути припинений достроково за взаємною згодою сторін.

8. Інші умови

8.1. Сторони зобов'язані повідомляти одне одного у письмовій формі про всі зміни організаційно-правової форми, адреси, банківських та інших реквізитів.

8.2. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є його невід'ємними частинами, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

8.3. У випадках, не врегульованих цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

8.4. Цей Договір складений українською мовою, має юридичну силу, розміщений та доступний на даній сторінці за постійним посиланням.